Skip to content


“鳩”字點讀呢?

有好多正經話題想寫,所以最後我選擇了寫個唔正經的

日本新任總理”鳩山由紀夫”

咁,個”鳩”字應該點讀呢 (youtube)

由才子陶傑教大家

鳩就鳩la

Posted in Uncategorized.

Tagged with .